Veřejné členství

Poplatky

Roční poplatek: 4.600 Kč

ONLINE PŘIHLÁŠKA 
Přihlášku ke členství v GOLF CLUB AUSTERLITZ lze podat i online přímo zde na webu.

Veřejné členství
Je určeno pro fyzické osoby a umožňuje využívání všech částí domovského hřiště GCA na úrovni výhod osobního členství, vyjma 18 jamkového mistrovského hřiště. S tímto členstvím je spojena kategorie veřejné členství a členství v ČGF. Osobě s tímto členstvím nenáleží hlas na VH klubu. Veřejné členství je platné vždy jeden rok a končí k 31.12. roku vstupu. Držitel veřejného členství může požádat SR GCA o transformaci na „Osobní členství" v případě, že v posledních třech letech před podáním žádosti o transformaci, uhradil do GCA třikrát poplatek za veřejné členství. Dále je povinen uhradit transformační poplatek schválený VH, jako podmínku pro to, aby SR GCA schválila, že se stává držitelem osobního členství v GCA s platným hlasovacím právem na VH klubu a povinností hradit roční členský poplatek.

Podmínkou osobního členství je, aby člen byl fyzickou osobou. Každý člen s osobním členstvím po dosažení věku 18 let má na VH klubu jeden hlas. Osobní členství umožňuje využívání všech částí domovského hřiště GCA. Člen má právo využívat možností DH GCA dle své formy členství v GCA a za předpokladu příslušné výkonnostní úrovně dle „Provozního řádu GCA" případě adekvátních sportovních a morálních kvalit reprezentovat klub na základě nominace, účastnit se akcí pořádaných GCA, dle jejich propozic a stanovených podmínek, kandidovat na všechna volená místa v orgánech klubu, účastnit se VH, hlasovat zde, pokud mu podle formy jeho členství náleží hlasovací práva a uplatňovat své návrhy a protinávrhy, uplatňovat požadavky a stížnosti u SR, případně se odvolat proti rozhodnutí kanceláře GCA u SR, a to vždy výhradně písemnou formou, přičemž ta je povinna odpovědět do 3 týdnů od jejich doručení, odvolat se proti rozhodnutí SR v rámci jednání VH.

Pokyny pro vyřízení členství v GCA

  • Zvolte vhodný typ členství.
  • Jestli-že máte zájem o převod z veřejného členství na osobní nebo přidružené členství kontaktujte nejdříve sekretáře GCA o pověření vašich plateb za 3 roky poté postupujte dle pokynů k vyřízení členství.
  • Vyplňte přihlášku ke členství v GCA.
  • Uhraďte příslušnou částku na účet klubu v GE 593904514/0600 je nutné uvést var.symbol - rodné číslo nebo registrační číslo v GCA.
  • Přihlášku můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce. Bez úhrady je přihláška neplatná.
  • Chcete-li zapsat HCP na ČGF přiložte doklad o složení zkoušky (kopie dokladu).
  • Vaše členství v GCA bude aktivní po přijetí člena SR GCA dle Stanov GCA, přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na ČGF můžete začít využívat Vaše členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz. Zde do databáze hráčů ČGF napište své jméno a zjistíte zda je u Vašeho jména uvedeno člen GCA pokud ano je již Vaše členství v GCA a ČGF aktivní.
  • Po zapsání na server ČGF si můžete stáhnout elektronickou kartu  https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.