Dětské členství

roční poplatek: 1.600 Kč

Poplatky

Roční poplatek: 1.600 Kč

ONLINE PŘIHLÁŠKA 
Přihlášku ke členství v GOLF CLUB AUSTERLITZ lze podat i online přímo zde na webu.

Dětským členem může být osoba mladší 18 let, a to do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku 18 let. Dětské členství je spojeno s členstvím v ČGF. V případě, že člen uhradí do 31.3. kalendářního roku následujícího po roce, kdy dosáhne 18 let, transformační poplatek, bude členství tohoto člena změněno na osobní členství. Výši transformačního poplatku určuje VH klubu.

Podmínkou osobního členství je, aby člen byl fyzickou osobou. Každý člen s osobním členstvím po dosažení věku 18 let má na VH klubu jeden hlas. Osobní členství umožňuje využívání všech částí domovského hřiště GCA. Člen má právo využívat možností DH GCA dle své formy členství v GCA a za předpokladu příslušné výkonnostní úrovně dle „Provozního řádu GCA" případě adekvátních sportovních a morálních kvalit reprezentovat klub na základě nominace, účastnit se akcí pořádaných GCA, dle jejich propozic a stanovených podmínek, kandidovat na všechna volená místa v orgánech klubu, účastnit se VH, hlasovat zde, pokud mu podle formy jeho členství náleží hlasovací práva a uplatňovat své návrhy a protinávrhy, uplatňovat požadavky a stížnosti u SR, případně se odvolat proti rozhodnutí kanceláře GCA u SR, a to vždy výhradně písemnou formou, přičemž ta je povinna odpovědět do 3 týdnů od jejich doručení, odvolat se proti rozhodnutí SR v rámci jednání VH.

Pokyny pro vyřízení členství v GCA

  • Zvolte vhodný typ členství.
  • Jestli-že máte zájem o převod z veřejného členství na osobní nebo přidružené členství kontaktujte nejdříve sekretáře GCA o pověření vašich plateb za 3 roky poté postupujte dle pokynů k vyřízení členství.
  • Vyplňte přihlášku ke členství v GCA.
  • Uhraďte příslušnou částku na účet klubu v GE 593904514/0600 je nutné uvést var.symbol - rodné číslo nebo registrační číslo v GCA.
  • Přihlášku můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce. K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení. Bez dokladu o úhradě příslušného poplatku je přihláška neplatná.
  • Chcete-li zapsat HCP na ČGF přiložte doklad o složení zkoušky (kopie dokladu).
  • Vaše členství v GCA bude aktivní po přijetí člena SR GCA dle Stanov GCA, přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na ČGF můžete začít využívat Vaše členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz. Zde do databáze hráčů ČGF napište své jméno a zjistíte zda je u Vašeho jména uvedeno člen GCA pokud ano je již Vaše členství v GCA a ČGF aktivní.
  • Po zapsání na server ČGF si můžete vyzvednout na recepci provizorní hrací certifikát. Do 20-ti dnů od vyřízení členství bude novému členovi vystaven členský certifikát GCA a karta ČGF. (u dětského a veřejného čl. jen karta ČGF). Vyzvednout si je můžete na recepci hřiště nebo si dohodnout odeslání poštou.

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.