MÍSTNÍ PRAVIDLA GC AUSTERLITZ

 

MÍSTNÍ PRAVIDLA GC AUSTERLITZ

 

turnajová verze

 

 

 

 1. Vymezení hranic hřiště

 

a) Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních hran bílých kolíků a sloupků (z pohledu hřiště) v úrovni země. Upozornění: U jamek č. 1, 5, 7, 9, 15 a 18 je hranice hřiště i za jamkovišti.

 b) Vnitřní aut vyznačený bílými kolíky mezi jamkami č. 7 a 8 platí pouze při hraní jamky č. 7. Při hraní jiné jamky mají tyto kolíky status nepohyblivé závady.

 

2. Trestné oblasti

 a) Červené trestné oblasti jsou označeny červenými kolíky a to na jamkách č. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11,13, 14, 17 a 18.

 b) Na jamce č. 17 je hranice červené trestné oblasti v části obestavěné bedněním vedena po vnitřní straně (z pohledu trestné oblasti) bednění a kůlů, které tak nejsou součástí trestné oblasti, tudíž jsou závadami s možnou úlevou podle Pravidla 16.1b (pokud míč leží v poli).

 

 

 

3. Trestné oblasti se zákazem hry

 a) Červené trestné oblasti se zákazem hry jsou označeny červenými kolíky se zeleným pruhem a to na jamkách číslo 9, 10, 15 a 16. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 17.1e).

 - Doplňující místní pravidlo platné pro trestnou oblast se zákazem hry ( dříve biozóna ), na jamce č. 9. - v případě, že není jasné, zda míč trestnou oblast se zákazem vstupu přešel, může hráč provizorně zahrát míč podle libovolné přípustné možnosti dle pravidla 17-1d ( = rána z odpaliště nebo drop před tr. oblastí).

 Poznámka: vstup do jakékoli trestné oblasti se zákazem hry je porušením provozního řádu(s možností vyloučení ze hry bez náhrady), zahrání rány z této oblasti  je trestáno všeobecným trestem.

 

4. Abnormální stav hřiště

 a) Všechny plochy ohraničené uzavřenou bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky.

 b) Kdekoli v poli: Díry po odstranění pohyblivých závad, pukliny v zemi a poškození, které je jasně rozpoznatelné jako poškození způsobené zvířaty.

 Díry po zvířeti (Pravidlo 16.1) Pravidlo 16.1 je upraveno takto: Nejedná se o překážení, když díra po zvířeti překáží hráči pouze v postoji

c) Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).

 d) Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).

 

 5. Nepohyblivé závady

 a) Všechny součásti zavlažovacího systému.

 b) Všechny zpevněné štěrkové i přírodní cesty včetně dřevěných přechodů.

 c) Lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, odpadkové koše, stálé reklamní tabule, altánky, stojany pro dravce.

 d) Stromky označené modrou barvou, stuhou nebo opěrnými kůly.

 

6. Nedílné součásti hřiště

 a) Kamenná zídka za jamkovištěm č. 3.

 b) Všechny keře a stromy, které nejsou označeny jako nepohyblivé závady.

 Trest za porušení Místního pravidla: Všeobecný trest (ztráta jamky nebo 2 trestné rány, dle formy hry)

 

7. Kodex chování hráčů

 a) Od všech hráčů se očekává ohleduplnost k ostatním hráčům, hra ve svižném tempu (každý úder by měl být odehrán do 40 vteřin od okamžiku, kdy je na hráči řada ve hře) a důraz na bezpečnost svoji i ostatních.

b) Od všech hráčů se očekává, že budou vracet vyseknuté drny, uhrabávat bankry, opravovat stopy po dopadech míčků a nijak zbytečně nepoškozovat hřiště.

 c) Od všech hráčů se očekává, že se budou řídit pokyny správy hřiště, omezeními pro pohyb autíček i vozíků a že budou dodržovat provozní řád.

 Trest za porušení Kodexu chování hráčů:

 První porušení: Napomenutí (ve všech formách hry)

 Druhé porušení: Jedna trestná rána (ve všech formách hry)

 Třetí porušení: Všeobecný trest (dle formy hry)

 Čtvrté porušení: Diskvalifikace (ve všech formách hry)

 

8. Další možnost úlevy

 - na turnaji NELZE uplatnit místní pravidlo o míči zahraném do autu a ztraceném míči v poli. ( je jej možné využít jen v případě, že je povoleno v propozicích jednotlivého turnaje, pořadatelem tohoto turnaje)