Valná hromada 2023

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 6.2.2023 v 18.00 hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1, Slavkov u Brna

 

 

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů valné hromady

       - předsedající

       - mandátová a návrhová komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2022.

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a její schválení.

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2022.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2022.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2023 a jeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.                                               

Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

Připomínáme, že každý člen může zastoupit na základě plné moci maximálně 2 jiné nepřítomné členy. Formulář plné moci je přílohou této pozvánky.                               

Přílohy: Jednací a hlasovací řád, vzor čestného prohlášení       

 

 

                                                        

                                                         

                                                                Za Správní radu GCA

                                                                      JUDr. Jiří Kovář

                                                                       Prezident GCA