MÍSTNÍ PRAVIDLA - verze COVID 19

AKTUÁLNÍ MÍSTNÍ PRAVIDLA - COVID 19 


 

 


AKTUÁLNÍ MÍSTNÍ PRAVIDLA - COVID 19

 

Upřesněná místní pravidla GCA – verze COVID 19

 

 

 

Úvod

 

                upřesněná místní pravidla řeší specifická opatření na hřišti, které mají za účel minimalizovat zdravotní rizika viru COVID 19. Jejich cílem primárním je ochrana zdraví hráčů, zároveň jsou však udělány tak, aby se podle nich dalo hrát i na úpravu HCP. Jsou tak v souladu s Pravidly golfu. Naše místní pravidla byla zpracována přesně na základě pokynů RA St. Andrews a STK České golfové federace a nemá tak cenu o nich polemizovat. Některé situace řeší jinak, než jste zvyklí, proto si je prosím pořádně přečtěte

 

Kromě upřesňujících COVID 19 místních pravidel jsou v platnosti samozřejmě i standardní místní pravidla GCA. Pokud by byly místní pravidla ( nedopatřením ) v rozporu s běžnými, pak pravidla COVID 19 jsou nadřazena standardním místním pravidlům. ( STK GCA )

 

 

 

Praporková tyč

 

             Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky. Trest za porušení místního pravidla: Pravidel golfu sice nelze potrestat, ale hráč může být bez náhrady vyloučen ze hry. Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici.“

 

Jamka

 

                v jamce je instalována doplňková vložka uvnitř jamky tak, aby míč nezapadl až na její dno u jejího horního okraje. Pravidlo  13.2c říká, že jestliže je jakákoliv část míče v jamce pod úrovni povrch jamkoviště, míč je dohrán. Toto pravidlo platí i pro případ, že se míč opírá o umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště.

 

 · Smyslem tohoto rozšíření je, aby míč, který je jakoukoli svou částí pod povrchem jamkoviště a který se zároveň opírá cokoli umělého, co je v jamce

 

Kolíky

 

                Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podlePravidla 16.1 kromě případu, trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s kolíky, může být kromětrestu podle Pravidla 8.1 za nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry

 

Bankry

 Z bankrů byly úplně odstraněny hrábě. Je tak možné, že  bankry nebudou uhlazeny tak dobře, jako za použití hrábí, ale hráči by i tak měli vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby dostatečně zahladili svoje stopy v bankru, ať už za pomoci nohou nebo hole. 

Pokud skončí míst v bankru v neupraveném místě, pak se postupuje takto .

 a ) hraje  se na úpravu HI ( HCP ) -   HRÁČ NEMÁ NÁROK na beztrestnou úlevu. Buď hraje míč jak leží nebo použije úlevy s trestnou ranou  ( ranami )

b ) nehraje se na úpravu HI ( HCP )  –   HRÁČ MÁ NÁROK na beztrestnou úlevu. Úleva je jen od polohy míče, ne od postoje. Míč se beztrestně umístí na nejbližší místo v bankru ne blíž jamce.

 

ZÁPIS VÝSLEDKŮ

 

                Hráči si na začátku hry nemusí vyměnit výsledkové lístky. Svoje jamkové výsledky si do výsledkového lístku může zapisovat sám hráč. Má se za to, že podmínky Pravidla 3.3b(2) ohledně potvrzeného výsledkového lístku jsou splněny, když výsledkový lístek podepíše sám hráč a jeho zapisovatel s výsledkem vyjádří verbální souhlas (nemusí tedy lístek podepsat), ideálně před dalším svědkem, pokud je to možné.

 

Výsledkový lístek se považuje za odevzdaný, jestliže je Soutěžnímu výboru resp. recepci klubu emailem na adresu  golf@agrt.cz  doručena fotokopie výsledkového lístku se všemi požadovanými údaji nebo přepis všech jednotlivých jamkových výsledků s jasnou indikací, o výsledky kterého hráče jde. Výsledkový lístek musí být doručen zároveň nejpozději v termínu, který je upřesněn v podmínkách jednotlivé soutěže. Pro potřeby řešení případných sporů si hráč ponechá  výsledkový lístek (  v použitelné podobě ) po dobu alespoň jednoho týdne

 

 

 

Trest za porušení místního pravidla: diskvalifikace

 

 

 

Standardní turnajová místní pravidla golfového hřiště Austerlitz

 

 1. Vymezení hranic hřiště

 

a) Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních hran bílých kolíků a sloupků (z pohledu hřiště) v úrovni země. Upozornění: U jamek č. 1, 5, 7, 9, 15 a 18 je hranice hřiště i za jamkovišti.

 

 b) Vnitřní aut vyznačený bílými kolíky mezi jamkami č. 7 a 8 platí pouze při hraní jamky č. 7. Při hraní jiné jamky mají tyto kolíky status nepohyblivé závady.

 

2. Trestné oblasti

 

a) Červené trestné oblasti jsou označeny červenými kolíky a to na jamkách č. 1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 17 a 18.

 

b) Na jamce č. 17 je hranice červené trestné oblasti v části obestavěné bedněním vedena po vnitřní straně (z pohledu trestné oblasti) bednění a kůlů, které tak nejsou součástí trestné oblasti, tudíž jsou závadami s možnou úlevou podle Pravidla 16.1b (pokud míč leží v poli).

 

3. Trestné oblasti se zákazem hry

 

a) Červené trestné oblasti se zákazem hry jsou označeny červenými kolíky se zeleným pruhem a to na jamkách číslo 9, 10, 15 a 16. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 17.1e).

 

- Doplňující místní pravidlo platné pro trestnou oblast se zákazem hry ( dříve biozóna ) na jamce č. 9. - v případě, že není jasné, zda míč trestnou oblast se zákazem vstupu přešel, může hráč provizorně zahrát míč podle libovolné přípustné možnosti dle pravidla 17-1d ( = rána z odpaliště nebo drop před t. oblastí ).

 

Poznámka: vstup do jakékoli trestné oblasti se zákazem hry je porušením provozního řádu a v turnaji je trestáno všeobecným trestem

 

4. Abnormální stav hřiště

 

a) Všechny plochy ohraničené uzavřenou bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky.

 

 b) Kdekoli v poli: Díry po odstranění pohyblivých závad, spáry mezi travními drny, pukliny v zemi a poškození, které je jasně rozpoznatelné jako poškození způsobené zvířaty.

 

 - Myší/hraboší cestičky / díry – upřesnění místního pravidla

 

                Cestičky a díry od myší(hrabošů ) jsou půda v abnormálním stavu. Jestliže hráčův míč v poli leží na takové myší cestičce/díře nebo se jí dotýká, nebo když hráči taková cestička/díra překáží v jeho zamýšleném švihu, pak hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1b. Avšak k překážení nedochází, jestliže taková cestička / díra překáží hráči pouze v postoji.

 

V případě, že se hráč rozhodne úlevu využít, je povoleno stavění  - platné jen pro myší cestičky a díry! Hráč musí umístit míč, co nejblíže místu závady, ne blíže jamce. Úleva se provádí jen a pouze vůči pozici míče. Pokud po umístění míče bude hráč stát na cestičce / díře, je takové umístění platné. Hráč má na tomto turnaji nárok jen na úlevu od pozice míče, nikoliv vlastního postoje.

 

c) Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).

 

d) Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).

 

5. Abnormální stav hřiště se zákazem hry

 

a) Oplocenky na jamkách č. 6, 7 a 11 jsou abnormálním stavem hřiště se zákazem hry. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 16.1f).

 

6. Nepohyblivé závady

 

a) Všechny součásti zavlažovacího systému.

 

b) Všechny zpevněné štěrkové i přírodní cesty včetně dřevěných přechodů.

 

c) Lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, odpadkové koše, stálé reklamní tabule, altánky, stojany pro dravce.

 

d) Stromky označené modrou barvou, stuhou nebo opěrnými kůly.

 

7. Nedílné součásti hřiště

 

a) Kamenná zídka za jamkovištěm č. 3.

 

b) Všechny keře a stromy, které nejsou označeny jako nepohyblivé závady.

 

Trest za porušení Místního pravidla: Všeobecný trest (ztráta jamky nebo 2 trestné rány, dle formy hry)

 

8. Kodex chování hráčů

 

a) Od všech hráčů se očekává ohleduplnost k ostatním hráčům, hra ve svižném tempu (každý úder by měl být odehrán do 40 vteřin od okamžiku, kdy je na hráči řada ve hře) a důraz na bezpečnost svoji i ostatních.

 

b) Od všech hráčů se očekává, že budou vracet vyseknuté drny, uhrabávat bankry, opravovat stopy po dopadech míčků a nijak zbytečně nepoškozovat hřiště.

 

c) Od všech hráčů se očekává, že se budou řídit pokyny správy hřiště, omezeními pro pohyb autíček i vozíků a že budou dodržovat provozní řád.

 

Trest za porušení Kodexu chování hráčů:

 

První porušení: Napomenutí (ve všech formách hry)

 

Druhé porušení: Jedna trestná rána (ve všech formách hry)

 

Třetí porušení: Všeobecný trest (dle formy hry)

 

Čtvrté porušení: Diskvalifikace (ve všech formách hry)

 

9. Další možnost úlevy

 

- na turnaji NELZE uplatnit místní pravidlo o míči zahraném do autu a ztraceném míči v poli

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Zobraz modal okno validace
Jméno (povinná)
Příjmení (povinná)
E-mail (povinná)
Telefon
Vaše zpráva:
(povinná) - Takto označené položky je nutné vyplnit