Mistrovství klubu v jamkové hře - 1.4.2023 ve 12.00 končí přihlašování do oblíbené jamkovky. Pokud ji chcete hrát, nezapomeňte se přihlásit ! Po rozlosování již nebude možné nikoho dodatečně do turnaje přijmout. Přihlašování a bližší informace : https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=801214168

 

 Velikonoční beránek, texas scramble - tady je přihlašování ještě chvíli čas, končí 9. dubna ve 14.00. Nicméně, o tento turnaj bývá obvykle velký zájem a může se tak  klidně stát, že bude obsazený již před uzávěrkou přihlášek. Pokud se chcete mít jistotu hry, neváhejte a přihlaste se již nyní. Stránky turnaje jsou zde : https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=801214683

1. Vymezení hranic hřiště

 

a) Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních hran bílých kolíků a sloupků (z pohledu hřiště) v úrovni země. Upozornění: U jamek č. 1, 5, 7, 9, 15 a 18 je hranice hřiště i za jamkovišti.

 

 b) Vnitřní aut vyznačený bílými kolíky mezi jamkami č. 7 a 8 platí pouze při hraní jamky č. 7. Při hraní jiné jamky mají tyto kolíky status nepohyblivé závady.

 

2. Trestné oblasti

 

a) Červené trestné oblasti jsou označeny červenými kolíky a to na jamkách č. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17 a 18.

 

b) Na jamce č. 17 je hranice červené trestné oblasti v části obestavěné bedněním vedena po vnitřní straně (z pohledu trestné oblasti) bednění a kůlů, které tak nejsou součástí trestné oblasti, tudíž jsou závadami s možnou úlevou podle Pravidla 16.1b (pokud míč leží v poli).

 

3. Trestné oblasti se zákazem hry

 

a) Červené trestné oblasti se zákazem hry jsou označeny červenými kolíky se zeleným pruhem a to na jamkách číslo 9, 10, 15 a 16. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 17.1e).

 

- Doplňující místní pravidlo platné pro trestnou oblast se zákazem hry ( dříve biozóna ) na jamce č. 9. - v případě, že není jasné, zda míč trestnou oblast se zákazem vstupu přešel, může hráč provizorně zahrát míč podle libovolné přípustné možnosti dle pravidla 17-1d ( = rána z odpaliště nebo drop před t. oblastí ).

 

Poznámka: vstup do jakékoli trestné oblasti se zákazem hry je porušením provozního řádu a v turnaji je trestáno všeobecným trestem

 

4. Abnormální stav hřiště

 

a) Všechny plochy ohraničené uzavřenou bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky.

 

 b) Kdekoli v poli: Díry po odstranění pohyblivých závad, pukliny v zemi a poškození, které je jasně rozpoznatelné jako poškození způsobené zvířaty.

 

 - Myší/hraboší cestičky / díry – upřesnění místního pravidla

                Cestičky a díry od myší(hrabošů ) jsou půda v abnormálním stavu. Jestliže hráčův míč v poli leží na takové myší cestičce/díře nebo se jí dotýká, nebo když hráči taková cestička/díra překáží v jeho zamýšleném švihu, pak hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1b. 

 

c) Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).

 

d) Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).

 

5. Abnormální stav hřiště se zákazem hry

 

a) Oplocenka na jamkce 11 je abnormálním stavem hřiště se zákazem hry. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 16.1f).

 

6. Nepohyblivé závady

 

a) Všechny součásti zavlažovacího systému.

 

b) Všechny zpevněné štěrkové i přírodní cesty včetně dřevěných přechodů.

 

c) Lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, odpadkové koše, stálé reklamní tabule, altánky, stojany pro dravce.

 

d) Stromky označené modrou barvou, stuhou nebo opěrnými kůly.

 

7. Nedílné součásti hřiště

 

a) Kamenná zídka za jamkovištěm č. 3.

 

b) Všechny keře a stromy, které nejsou označeny jako nepohyblivé závady.

 

Trest za porušení Místního pravidla: Všeobecný trest (ztráta jamky nebo 2 trestné rány, dle formy hry)

 

8. Kodex chování hráčů

 

a) Od všech hráčů se očekává ohleduplnost k ostatním hráčům, hra ve svižném tempu (každý úder by měl být odehrán do 40 vteřin od okamžiku, kdy je na hráči řada ve hře) a důraz na bezpečnost svoji i ostatních.

 

b) Od všech hráčů se očekává, že budou vracet vyseknuté drny, uhrabávat bankry, opravovat stopy po dopadech míčků a nijak zbytečně nepoškozovat hřiště.

 

c) Od všech hráčů se očekává, že se budou řídit pokyny správy hřiště, omezeními pro pohyb autíček i vozíků a že budou dodržovat provozní řád.

 

Trest za porušení Kodexu chování hráčů:

 

První porušení: Napomenutí (ve všech formách hry)

 

Druhé porušení: Jedna trestná rána (ve všech formách hry)

 

Třetí porušení: Všeobecný trest (dle formy hry)

 

Čtvrté porušení: Diskvalifikace (ve všech formách hry)

 

9. Další možnost úlevy

 

- na turnaji NELZE uplatnit místní pravidlo o míči zahraném do autu a ztraceném míči v poli. ( je jej možné využít jen v případě, že je povoleno v propozicích jednotlivého turnaje, pořadatelem tohoto turnaje )

 

Systém hry:

      Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle platných turnajových místních pravidel hřiště. Hraje se jamková hra bez vyrovnání na mistrovském hřišti ve Slavkově u Brna. Po vzájemné dohodě OBOU soupeřů je možné případně odehrát zápas i na jiném znormovaném hřišti v ČR i zahraničí. Muži hrají z bílých a ženy z modrých odpališť. Hraje se na 18 jamek. Pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se systémem „náhlá smrt“ od jamky  č. 1. Použití dopravy ( bugin ) - dopravu  je možné vyjimečně  použít  a to jen a pouze v případě, že se OBA DVA  soupeři na jejím používání shodnou  a následně se budou oba dva hráči během zápasu na bugině(nách) i pohybovat.  Prosím, aby hráči nežádali využití dopravy své soupeře z důvodů rozdílného věku, či kvůli zdravotnímu stavu. Důvod povolení bugin je  jen  ten, aby se případně umožnily dohrát i zápasy, které by se bez jejich využití dohrály jen s obtížemi, např. hra před setměním . Pokud jeden z hráčů dopravu používat nechce, je zakázaná. Měřící zařízení jsou povolena.

Časový harmonogram                                                                                                                                                                           

      Turnaj bude probíhat v období  od 3.4. do  8.9.2023

Ostatní:                                                                                                                                                                                                   

      Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen výsledek zápasu  na mail gcarozhodci@gmail.comVýsledek hlásí vítěz zápasu. Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího kola. Jednotlivá kola turnajového pavouka se mohou v závislosti na odehraných zápasech prolínat. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost oznámit STK GCA na e-mail: gcarozhodci@gmail.com.   Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává. Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč. V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Informace o úhradě ročních příspěvků 2023

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 6.2.2023 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA.

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2023, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Výše ročních poplatků pro rok 2023 činí:

                      

Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2023

Osobní členství - 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 12.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) - 11.700,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) - 11.700,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) - 3.200,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 36.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 36.000,-

Veřejné členství - 4.500,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) - 6.000,-

Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 1.4.2023

Osobní členství - 18.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 14.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) - 13.700,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) - 13.700,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-                         

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) - 3.200,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 38.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 38.000,-

Veřejné členství - 4.500,-

 

Valná hromada schválila novou výši vstupních členských poplatků do GCA pro rok 2023.

Vstupní poplatek za osobní řádné členství činí 15.000 Kč.

 

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2023

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2023.

Pro možnost platby udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2023, je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2023. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2023. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2023.

Ve Slavkově u Brna, 7.2.2023   

SR GCA

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 6.2.2023 v 18.00 hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1, Slavkov u Brna

 

 

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů valné hromady

       - předsedající

       - mandátová a návrhová komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2022.

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a její schválení.

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2022.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2022.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2023 a jeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.                                               

Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

Připomínáme, že každý člen může zastoupit na základě plné moci maximálně 2 jiné nepřítomné členy. Formulář plné moci je přílohou této pozvánky.                               

Přílohy: Jednací a hlasovací řád, vzor čestného prohlášení       

 

 

                                                        

                                                         

                                                                Za Správní radu GCA

                                                                      JUDr. Jiří Kovář

                                                                       Prezident GCA

Vážené členky a vážení členové klubu,

dovolte mi, abych vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků v kruhu vašich blízkých, jak jménem svým tak jménem Správní rady a do nového roku hlavně zdraví, vše dobré a samozřejmě spoustu hezkých golfových zážitků.

                                                         Váš Jiří Kovář

 

Zobrazit více